Nyheter inom: Bolagsrätt

1 januari 2024

Uppdateringar per 1 januari

VQ Legal har nu uppdaterats på grund av de lagändringar som träder i kraft vid årsskiftet, som digitala bolagsstämmor m.m. Från och med idag är det möjligt att hålla bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande. Reglerna kräver dock att bolagsordningen tillåter digitala bolagsstämmor,...
Läs mer »

9 oktober 2023

Nyhetsbrev oktober 2023

I detta nyhetsbrev vill vi informera om att den tillfälliga lag som tillät digitala bolagsstämmor under pandemin nu verkar vara här för att stanna, samt berätta att VQ Legal utökats med mallar för kallelser, att en mindre uppdatering gjorts avseende fullmaktsärenden...
Läs mer »

5 oktober 2023

Lagförslag om digitala bolagsstämmor

Regeringen föreslår att möjligheten till digitala stämmor ska bli permanent från den 1 januari 2024. Möjligheten fanns tillfälligtvis under pandemin, men den tillfälliga lagstiftningen upphörde att gälla vid utgången av 2022. Förslaget som nu presenteras innebär att möjligheten att...
Läs mer »

28 september 2023

Uppdatering av fullmaktsärenden

För samtliga bolagsrättsliga ärendepaket i VQ Legal som kräver anmälan till Bolagsverket och där bolaget kan lämna intyg via fullmakt (utan specifikt formaliakrav för att styrelsen ska lämna intyg) finns det möjlighet att välja att handlägga ärenden som s.k....
Läs mer »

22 september 2023

Kallelse till bolagsstämma

Alla relevanta dokumentpaket inom bolagsrätten har utökats med en ny mall för att kalla till bolagsstämma. Kallelsen, samt en beslutspunkt i styrelseprotokollet om att kalla till bolagsstämma, skapas när inte samtliga aktieägare kommer att vara närvarande på stämman. Kallelse...
Läs mer »

16 juni 2023

Nyhetsbrev juni 2023

I detta sista nyhetsbrev inför sommaren informerar vi om den nya praxisen för per capsulam-protokoll inom bolagsrätten, våra utökade dataskyddsmallar och ett nytt distributionsavtal. Läs mer nedan. Dataskydd Nya och uppdaterade personuppgiftsbiträdesavtal Under våren har vi tillsammans med Wikström & Partners...
Läs mer »

14 maj 2023

Ny praxis för per capsulam-protokoll

Bolagsverket har ändrat sina rutiner för beslut per capsulam så att det är det datum som framgår av protokollet som gäller som beslutsdatum samt att det inte längre krävs att ordförande, protokollförare och justerare väljs vid stämma per capsulam....
Läs mer »

29 september 2022

Nyhetsbrev september 2022

Den 1 oktober träder nya regler i LAS i kraft som bland annat medför att anställningsformen allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning. Läs mer om detta samt om gjorda uppdateringar och andra nyheter i tjänsten nedan. Vi är även glada att berätta...
Läs mer »

19 september 2022

Konvertibelemissioner nu utökade med möjlighet till kvittning och apport

Dokumentpaketen för emission av konvertibler har utökats med möjligheten att genomföra dessa även genom en kvittnings- eller apport-emission. (Tidigare kunde de endast göras genom antingen en riktad kontantemission eller en emission med företrädesrätt för aktieägarna.) Konvertibel-paketen har även utvecklats...
Läs mer »

16 augusti 2022

Bifogande av teckningslistor till anmälan

Vid emissioner behöver teckningslistor formellt sett inte lämnas in till Bolagsverket, men vår rekommendation är att de ändå bifogas till anmälan. Men för att öka valmöjligheten har vi lagt till en ny fråga om detta i alla emissionspaket. För...
Läs mer »

24 maj 2022

Nyhetsbrev maj 2022

Bolagsrätten har utökats med ett nytt kombinationspaket för minskning och fondemission, och inom arbetsrätten arbetar vi med uppdateringar i enlighet med det nya arbetsvillkorsdirektivet som träder i kraft den 29 juni. Se mer information om detta samt om gjorda uppdateringar och andra nyheter...
Läs mer »

20 maj 2022

Nytt kombinationspaket för minskning och fondemission

Nu har vi utökat bolagsrätten med ett nytt ärendepaket som kombinerar en minskning av aktiekapitalet med en efterföljande fondemission. Det förutsätts att minskningen alltid görs före fondemissionen samt att den görs för återbetalning till aktieägare genom indragning av aktier....
Läs mer »

3 april 2022

Fler bolagsordnings-klausuler

Alla dokumentpaket som innehåller bolagsordningar i tjänsten har utökats med möjligheten att välja till bestämmelser om fullmaktsinsamling, poströstning och möjlighet för styrelsen att utse särskild revisor.
Läs mer »

2 april 2022

Nyhetsbrev mars 2022

Förra året införde vi en möjlighet att signera samtliga bolagsdokument digitalt såsom ett s.k. fullmaktsärende. Från måndagen den 4 april kommer vi att förenkla hanteringen av fullmaktsärenden ett steg ytterligare. Se mer information om detta samt om gjorda uppdateringar och andra...
Läs mer »

25 mars 2022

Förenkling av fullmaktsärenden

Förra året införde vi en möjlighet att signera samtliga bolagsdokument digitalt såsom ett s k fullmaktsärende. Från måndagen den 4 april kommer vi att förenkla hanteringen ytterligare genom att en separat fullmakt skapas istället för att vara inkluderad i...
Läs mer »

22 mars 2022

Ändrad praxis för datum vid beslut per capsulam

Bolagsverket har ändrat sin praxis avseende vilket datum som räknas som beslutsdatum vid styrelsemöte per capsulam. Tidigare hade Bolagsverket som praxis att beslut som fattats per capsulam ska undertecknas med datum vid varje underskrift och att det är det...
Läs mer »

24 februari 2022

Formkrav för aktiebrev

Det finns inget formkrav vad gäller utseende på aktiebrev utan det är underskriften av styrelsen och benämningen aktiebrev tillsammans med löpnummer som gör att ett aktiebrev får status som en värdehandling liknande ett skuldebrev. Många är dock vana att se aktiebrev på fint papper med någon typ...
Läs mer »

4 februari 2022

Uppdateringar av revisorsyttranden

Samtliga revisorsyttranden i tjänsten har uppdaterats enligt FARs Samlingsvolym Revision 2022. De ändringar som har gjorts avser främst mindre språkliga justeringar.
Läs mer »

22 januari 2022

Nyhetsbrev januari 2022

God fortsättning på det nya året! Vi rivstartar med lansering av ett helt nytt rättsområde i tjänsten för att ge stöd åt bedömningar enligt säkerhetsskyddslagen. I vårt senaste nyhetsbrev hittar du mer information om det nya rättsområdet samt om...
Läs mer »