22 mars 2022

Ändrad praxis för datum vid beslut per capsulam

Bolagsverket har ändrat sin praxis avseende vilket datum som räknas som beslutsdatum vid styrelsemöte per capsulam.

Tidigare hade Bolagsverket som praxis att beslut som fattats per capsulam ska undertecknas med datum vid varje underskrift och att det är det senaste datumet som anses vara datum för beslutet.

Det är nu ändrat, så det istället är det datum som framgår av protokollet som räknas som beslutsdatum.

Det här gäller nu enligt Bolagsverkets nya praxis avseende per capsulam:

  • Det ska framgå av protokollet att besluten har tagits per capsulam (utan sammanträde på vanligt sätt).
  • Alla styrelseledamöter måste vara överens om sättet att besluta, det vill säga att det sker per capsulam.
  • Alla styrelseledamöter ska skriva under protokollet.
  • Datum ska framgå av protokollet (när beslutet skett).
  • Ordförande, protokollförare och justerare behöver inte väljas.