5 oktober 2023

Lagförslag om digitala bolagsstämmor

Regeringen föreslår att möjligheten till digitala stämmor ska bli permanent från den 1 januari 2024. Möjligheten fanns tillfälligtvis under pandemin, men den tillfälliga lagstiftningen upphörde att gälla vid utgången av 2022. Förslaget som nu presenteras innebär att möjligheten att hålla stämmor digitalt blir permanent.

Ett aktiebolag som vill hålla helt digitala stämmor måste bestämma det i bolagsordningen. Bolaget måste alltså först hålla en stämma där en ny bolagsordning antas och registreras hos Bolagsverket. Först därefter kan bolaget hålla digitala stämmor. I propositionen föreslår regeringen dock ett undantag där det utan krav på stöd i bolagsordning ska bli möjligt att hålla digitala stämmor, om extraordinära omständigheter kräver det.

I protokollet från stämman ska det stå att den genomförts digitalt.

Vidare måste kallelsen till stämman innehålla tydlig information om hur aktieägarna ska göra för att delta på en digital bolagsstämma. Det räcker inte att i kallelsen enbart hänvisa till bolagets webbsida för denna information. I övrigt gäller samma regler för kallelsen som för vanliga stämmor.

I lagförslaget anges inte några krav på vilken teknik som ska användas eller hur den digitala stämman ska organiseras. I praktiken är det bolagets styrelse som bestämmer, men det viktiga är aktieägarna kan delta med den teknik som de typiskt sett har tillgång till. Och precis som vid vanliga stämmor ansvarar stämmoordföranden för ordningsfrågor vid stämman och måste bedöma hur eventuella problem med tekniken som uppstår under stämman ska hanteras. Det finns inget krav på att digitala stämmor måste kombineras med poströstning (om det inte står i bolagsordningen), men det måste finnas bra rutiner för att identifiera deltagarna och för rösträkning.

Läs hela förslaget här: Prop. 2022/23:139 Digitala bolags- och föreningsstämmor

Vi har redan påbörjat uppdateringsarbetet för att samtliga bolagsrättsliga ärendepaket i VQ Legal ska möjliggöra digitala bolagsstämmor från den 1 januari.