22 september 2023

Kallelse till bolagsstämma

Alla relevanta dokumentpaket inom bolagsrätten har utökats med en ny mall för att kalla till bolagsstämma.

Kallelsen, samt en beslutspunkt i styrelseprotokollet om att kalla till bolagsstämma, skapas när inte samtliga aktieägare kommer att vara närvarande på stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske på sätt som framgår av bolagsordningen och inom den tid som anges i aktiebolagslagen eller, i förekommande fall, bolagsordningen. Det skapade kallelsedokumentet är därför endast en grov mall som måste anpassas efter situationen och bestämmelserna i bolagets bolagsordning. Vidare måste styrelseprotokollet samt eventuellt vissa ytterligare dokument dateras om till ett tidigare datum, beroende på kallelsetiden.

I kallelserna finns kommentarer till vissa beslutspunkter. Dessa hänvisar i vissa fall till styrelsens bilagda beslut. Vill du hellre ha med hela beslutsförslaget direkt i kallelsen kan du kopiera in texten från beslutsbilagan här istället.

Det finns även en separat mall för kallelse på svenska respektive dubbelspråkig på svenska och engelska ifall du bara vill skapa en separat kallelse. Du hittar mallen under rubriken Enstaka dokument.