16 juni 2023

Nyhetsbrev juni 2023

I detta sista nyhetsbrev inför sommaren informerar vi om den nya praxisen för per capsulam-protokoll inom bolagsrätten, våra utökade dataskyddsmallar och ett nytt distributionsavtal. Läs mer nedan.

Dataskydd

Nya och uppdaterade personuppgiftsbiträdesavtal

Under våren har vi tillsammans med Wikström & Partners gjort en översyn av dataskydds-delen i VQ Legal och uppdaterat och utökat våra avtalsmallar för personuppgiftsbiträdesavtal. Vi har därför lanserat två helt nya varianter samt två uppdaterade och utökade varianter av personuppgiftsbiträdesavtal, så att vi i tjänsten nu kan erbjuda dessa avtal:

  • Personuppgiftsbiträdesavtal – bilaga
  • Personuppgiftsbiträdesavtal – fristående
  • Personuppgiftsbiträdesavtal – förenklat
  • Personuppgiftsbiträdesavtal – underbiträde

Avtalen finns i en leverantörs- respektive kundvänlig variant, samt har fått en mängd nya alternativa val för ansvarsbegränsningar, skadeståndskrav, regressanspråk, krav på att föra register, utse dataskyddsombud, överföring av personuppgifter utanför EU/EES, behandling av begäran om information från tredje man m.m.

Bolagsrätt

Ny praxis för per capsulam-protokoll

Bolagsverket har ändrat sina rutiner för beslut per capsulam så att det är det datum som framgår av protokollet som gäller som beslutsdatum samt att det inte längre krävs att ordförande, protokollförare och justerare väljs vid stämma per capsulam. 

Vi har därför under våren uppdaterat samtliga bolagsrättsliga mallpaket i VQ Legal enligt detta, och har bland annat tagit bort frågor om ordförande, protokollförare och justerare och istället lagt in en ny beslutspunkt i stämmoprotokollen i tjänsten med godkännande av beslutsform och underskrift av alla delägare som tydligt anger att besluten i protokollen godkänns.

Allmän avtalsrätt

Nytt distributionsavtal

I samband med uppdateringen av återförsäljaravtalet med anpassningar till det nya EU-gruppundantaget för vertikala avtal i höstas gjordes även en större omarbetning av den tidigare mallen i syfte att istället skapa två separata varianter för återförsäljaravtal respektive distributionsavtal.

Det nya distributionsavtalet som vi nu lanserat är avsett att användas för distributionsuppdrag i större omfattning än ett återförsäljaravtal. Det vill säga för uppdrag där distributören typiskt sett ansvarar för ett land eller ett större geografiskt område med ensamrätt, där avtalet är mer långvarigt och omfattar lojalitetsplikt, ett årligt åtagande om en viss mängd sålda produkter och större krav på lager- och reservdelshållning. Vidare ansvarar distributören oftast för en distributionsorganisation med flera återförsäljare under sig.

Läs hela nyhetsbrevet här »