2 april 2022

Nyhetsbrev mars 2022

Förra året införde vi en möjlighet att signera samtliga bolagsdokument digitalt såsom ett s.k. fullmaktsärende. Från måndagen den 4 april kommer vi att förenkla hanteringen av fullmaktsärenden ett steg ytterligare. Se mer information om detta samt om gjorda uppdateringar och andra nyheter i tjänsten nedan.

Förenklad digital signering av bolagsärenden

För de bolagsrättsliga dokumenten i VQ Legal finns det möjlighet att välja att handlägga ärenden som s.k. fullmaktsärenden som möjliggör elektronisk underskrift av samtliga dokument och därefter vidare hantering av ett ombud, som t.ex. Bolagsrätt Sundsvall AB. Från och med måndagen den 4 april kommer vi att förenkla hanteringen av fullmaktsärenden ytterligare genom att en separat fullmakt skapas istället för att vara inkluderad i anmälan samt i beslutsunderlag.

Om du väljer varianten fullmaktsärende när du skapar dokumenten kan du låta samtliga dokument signeras elektroniskt för att därefter hanteras vidare av ett ombud, som t.ex. Bolagsrätt Sundsvall AB. Bolagsrätt Sundsvall AB ansvarar då för det sista steget med att lämna in anmälan till Bolagsverket.

Dessutom är det då möjligt för Bolagsrätt Sundsvall AB att göra nödvändiga småjusteringar såsom adressändringar m.m. utan att behöva gå tillbaka och ändra i de ursprungliga dokumenten.

Mer information och detaljerade instruktioner »

Övriga nyheter

Ändrad praxis för datum vid beslut per capsulam

Bolagsverket har ändrat sin praxis avseende vilket datum som räknas som beslutsdatum vid styrelsemöte per capsulam.

Tidigare ansåg man att beslut som fattats per capsulam skulle undertecknas med datum vid varje underskrift och att det var det senaste datumet som skulle räknas som datum för beslutet. Det är nu ändrat, så att det istället är det datum som framgår av protokollet som anses som beslutsdatum. Läs mer »

Kommande uppdateringar

Nytt kombinationspaket för minskning och fondemission

På allmän begäran arbetar vi just nu för fullt tillsammans med Bolagsrätt Sundsvall AB med att skapa ett ärendepaket som kombinerar ett minskningsbeslut med en fondemission. I en första version kommer vi utgå från att minskningsbeslutet (med eller utan överkurs) fattas före beslutet om fondemission, men framöver kommer vi möjliggöra även för den omvända ordningen.

Utökning säkerhetsskydd

Tidigare i år lanserade vi det nya rättsområdet säkerhetsskydd för att ge stöd åt bedömningar enligt säkerhetsskyddslagen.

Nu arbetar vi tillsammans med Helene Bergquist Frederiksen på LawSec Sweden AB med att utöka området med fler dokumentpaket för bl.a. säkerhetsskyddsavtal, säkerhetsskyddsplan och checklistor.

Läs hela nyhetsbrevet här »