22 januari 2022

Nyhetsbrev januari 2022

God fortsättning på det nya året! Vi rivstartar med lansering av ett helt nytt rättsområde i tjänsten för att ge stöd åt bedömningar enligt säkerhetsskyddslagen. I vårt senaste nyhetsbrev hittar du mer information om det nya rättsområdet samt om gjorda uppdateringar och andra nyheter i tjänsten.

Säkerhetsskydd

Tillsammans med LawSec Sweden AB har vi tagit fram ett nytt stöd för bedömning av om en verksamhet till någon del potentiellt utgör säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen.

Den som till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet (verksamhetsutövare) ska utreda behovet av säkerhetsskydd genom en säkerhetsskyddsanalys som ska dokumenteras. Från den 1 december 2021 gäller att en verksamhetsutövare utan dröjsmål ska anmäla att den bedriver säkerhetskänslig verksamhet till tillsynsmyndigheten.

Vidare gäller att en verksamhetsutövare som har för avsikt att överlåta hela eller någon del av en säkerhetskänslig verksamhet, eller viss egendom, ska göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och pröva överlåtelsens lämplighet ur säkerhetsskydds-synpunkt. Verksamhetsutövaren är också skyldig att inför överlåtelsen samråda med tillsynsmyndighet.

Skyldigheten att samråda gäller även den som avser att överlåta aktier eller andelar i säkerhetskänslig verksamhet, dock inte aktier i aktiebolag som är publika enligt aktiebolagslagen.

I VQ Legal kan du nu få stöd för en initial bedömning av om den verksamhet som bedrivs till någon del potentiellt utgör säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen och om en mer fullständig säkerhetsskyddsanalys därför bör göras.

Läs mer »

Övriga nyheter i tjänsten

Ny förenklad variant av personuppgiftsbiträdesavtal

Dataskyddsdelen har utökats med en ny mall för ett förenklat personuppgiftsbiträdesavtal, som endast innehåller de delar som krävs enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Tanken är att detta enklare avtal kan användas för situationer då det är väldigt lite personuppgifter av okänslig karaktär som behandlas.

Alternativ för signering av avtal

Samtliga avtal i VQ Legal har utökats med en valmöjlighet om avtalen ska signeras digitalt eller som original, för att stödja det ökade användandet av digital signering. Läs mer »

Uppdatering avseende begreppet chairman

En genomgång av samtliga ärendepaket i VQ Legal har gjorts för att byta ut den engelska översättningen av ordförande (chairman) till en könsneutral skrivning. I samråd med TransLegal har vi ändrat till ”chair of the board” när det är styrelsens ordförande som avses och till ”chairperson of the meeting” för ordförande vid stämma eller styrelsemöte.

Uppdaterade klausuler om ersättning vid garantiavvikelser

Samtliga aktieöverlåtelseavtal i VQ Legal har uppdaterats avseende bestämmelserna om ersättning vid garantiavvikelse, där det bland annat har tydliggjorts hur ersättning ska beräknas vid garantiavvikelser som har en återkommande effekt på resultaträkningen. Läs mer »

Läs hela nyhetsbrevet här »