10 januari 2022

VQ Legal utökas med säkerhetsskydd

På måndag kommer VQ Legal att utökas med ett helt nytt rättsområde för bedömningar enligt säkerhetsskyddslagen.

Det nya rättsområdet kommer innehålla stöd för en initial bedömning av om den verksamhet som bedrivs till någon del potentiellt utgör säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen.

Säkerhetskänslig verksamhet

Säkerhetsskyddslagen gäller för den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd (säkerhetskänslig verksamhet).

Ansvaret för identifiering och bedömning av behovet av säkerhetsskydd är knutet till verksamhetsutövaren. Från den 1 december 2021 gäller att en verksamhetsutövare utan dröjsmål ska anmäla att den bedriver säkerhetskänslig verksamhet till tillsynsmyndigheten.

Arbetet med säkerhetsskydd behöver föregås av ett ställningstagande om verksamhetsutövaren till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen.

Överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

En verksamhetsutövare som har för avsikt att överlåta hela eller någon del av en säkerhetskänslig verksamhet, eller viss egendom, ska göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och pröva överlåtelsens lämplighet ur säkerhetsskyddssynpunkt. Verksamhetsutövaren är också skyldig att inför överlåtelsen samråda med tillsynsmyndigheten.

Skyldigheten att samråda gäller även den som avser att överlåta aktier eller andelar i säkerhetskänslig verksamhet, dock inte aktier i aktiebolag som är publika enligt aktiebolagslagen (2005:551).

Tillsynsmyndigheten får besluta att en överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom inte får genomföras (förbud) eller i efterhand besluta om ett sådant förbud. Överlåtelsen är då ogiltig.

Sanktionsavgift

Från den 1 december 2021 får tillsynsmyndigheten besluta att ta ut en sanktionsavgift av en verksamhetsutövare vid åsidosättande av de skyldigheter som har avgörande betydelse för att upprätthålla ett väl anpassat säkerhetsskydd och där ett åsidosättande ytterst kan leda till allvarliga konsekvenser för Sveriges säkerhet. En sanktionsavgift ska bestämmas till lägst 25 000 kronor och högst 50 000 000 kronor.

Vidare rådgivning

Stödet för säkerhetsskydd i VQ Legal är framtaget tillsammans med Helene Bergquist Frederiksen på LawSec Sweden AB.

Helene Bergquist Frederiksen är en kvalificerad jurist och säkerhetsskyddsjuridisk expert som de senaste sex åren har arbetat som chef för Rätts- och Informationskontoret på Försvarets radioanstalt (FRA) med bl.a. ansvar för rättsenheten med myndighetens jurister. Helene har därutöver varit FRA:s Dataskyddsombud.

Om den initiala bedömningen via VQ Legal indikerar att en fullständig säkerhetsanalys bör göras, eller inför en överlåtelse, att en särskild säkerhetsskyddsbedömning och/eller lämplighetsprövning bör göras kan Helene Bergquist Frederiksen kontaktas direkt för vidare rådgivning i dessa delar, se kontaktuppgifter här.