18 maj 2021

Nyhetsbrev maj 2021

I vårt senaste nyhetsbrev hittar du information om våra nya s k fullmaktsärenden som möjliggör en smidig hantering av bolagsrättsärenden med digital signering. Vidare finns här information om gjorda uppdateringar, lagändringar, nya dokumentpaket och andra nyheter i tjänsten.

Digital signering av bolagsärenden

Från och med måndagen den 24 maj kommer vi att införa en möjlighet att signera samtliga bolagsdokument digitalt med BankID genom att man samtidigt lägger in en fullmakt för ett ombud, som exempelvis Bolagsrätt Sundsvall AB, att hantera anmälan. Detta möjliggörs genom ett särskilt tillägg i tjänsten om att skapa ett så kallat fullmaktsärende. Läs mer »

Övriga nyheter i tjänsten

Force majeure, hardship och omförhandling

Force majeure-bestämmelserna i samtliga relevanta avtal i VQ Legal har uppdaterats och utökats. Vidare har vissa avtal kompletterats med bestämmelser om hardship och omförhandling. Läs mer »

Förlängt högre stöd för korttidsarbete

Enligt ett lagförslag som trädde ikraft den 29 mars förlängdes stödet för korttidsarbete upp till 80 procent ända till den 30 juni 2021, och kommer inte att minska till högst 60 procent och med lägre ersättningsnivåer som tidigare beslutats. Avtalet om korttidsarbete i VQ Legal i såväl svensk som engelsk variant har därför uppdaterats med möjligheten att även fortsättningsvis välja den högre nivån för minskad arbetstid. Läs mer »

Bodelningsavtal och gåvobrev på engelska

Familjerätten i VQ Legal har utökats med engelska översättningar av alla bodelningsavtal samt gåvobrev. Dessa har lagts in som dubbelspråkiga dokument med mixad text på svenska och engelska. Läs mer »

Uppdateringar per årsskiftet

Vi försöker undvika att skicka alltför många nyhetsbrev, därför är detta det första för i år. Information om ändringar i innehållet redovisas dock löpande på hemsidan. Men för det fall att någon missat det, vill vi ändå informera om att en mängd bolagsrättsliga uppdateringar har gjorts i samband med årsskiftet, såsom t.ex. uppdatering av samtliga revisorsyttranden enligt FARs Samlingsvolym Revision 2021 (läs mer »), samt uppdateringar enligt de ändringar i aktiebolagslagen som trädde i kraft vid årsskiftet för att stärka minoritetsskyddet i aktiebolag med möjlighet att utse en särskild granskare eller minoritetsrevisor, uppdelning av överkursfonden i en bunden och en fri överskursfond m.m. (läs mer »).

Vidare har nyligen samtliga arbetsrättsliga dokument gåtts igenom och uppdaterats som en del av det årliga kvalitetssäkrings-arbetet av Elmzell Advokatbyrå såsom ansvariga för innehållet i denna del. Bland annat har klausulerna för konkurrensförbud, värvningsförbud av kunder respektive av anställda m.fl och tystnadsplikt omarbetats (läs mer »).

Läs hela nyhetsbrevet här »