1 januari 2021

Uppdateringar per 1 januari 2021

Per årsskiftet trädde flertalet ändringar i aktiebolagslagen i kraft för att stärka minoritetsskyddet i aktiebolag. Samtliga bolagsrättsliga dokumentpaket i VQ Legal har därför gåtts igenom och uppdaterats i enlighet med dessa ändringar.

Bland annat kan nu en särskild granskare eller minoritetsrevisor utses av Bolagsverket utan att frågan först behandlas på en bolagsstämma. Vidare delas överkursfonden upp i en bunden och en fri överskursfond om betalningen för aktier som ges ut vid bolagsbildning eller vid nyemission överstiger aktiernas kvotvärde. Beloppet kan fördelas mellan de två fonderna och medel i den bundna överkursfonden kan användas för fondemission. Den bundna överkursfonden kan minskas på samma sätt som reservfonden.