18 februari 2016

Nya mallar, uppdateringar och intressanta artiklar – nyhetsbrev februari 2016

Årets första nyhetsbrev innehåller bl.a. information om nya mallar och gjorda uppdateringar, ändringar och tillägg i malltjänsten sedan förra nyhetsbrevet i höstas.

Nytillkomna mallar

IT-supportavtal på svenska och engelska

IT-rättsdelen har utökats med nya mallar för IT-support på svenska respektive engelska: IT-supportavtal / IT Support Agreement. Avtalsmallarna är tänkta att användas för situationer när en leverantör tillhandahåller olika former av hjälp, kunskap och stöd avseende ett supportobjekt som t.ex. en programvara, ett system eller en utrustning. Mallarna innehåller flera olika alternativ för garanterad servicenivå med eller utan vite samt för olika betalningsmodeller. Läs mer »

Aktieägaravtal på svenska och engelska

Förra året lanserades två mallar för aktieägaravtal: för två jämbördiga parter respektive för flera parter, där en av parterna innehar majoriteten av aktierna. Nu har vi kompletterat med ytterligare en mall för flera parter, där alla är jämbördiga. Läs mer »

Vidare har alla tre mallarna lanserats i engelska versioner: Shareholders’ Agreement – två parter, Shareholders’ Agreement – flera parter, en majoritetsägare respektive Shareholders’ Agreement – flera parter, jämbördiga. Läs mer »

Ändringar och tillägg i mallarna

Tjänsten och mallarna däri utvecklas kontinuerligt och anpassas efter lagändringar, praxisändringar och inkomna synpunkter. Inom bolagsrätten och avtalsrätten har vi nyligen gjort följande uppdateringar och förändringar:

Teckningslistor vid emissionsanmälan

Sedan den 1 augusti 2014 har kravet på att sända in teckningslistor vid emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ersatts med en försäkran om att teckning har skett i enlighet med emissionsbeslutet i anmälan till Bolagsverket. I våra mallar har vi trots det valt att lista teckningslistor i bilageförteckningen till anmälan till Bolagsverket vid emissioner (förutom i de fall där teckning görs genom betalning). Anledningen till detta är att det ökar möjligheterna till rättelse avsevärt. Läs mer »

Uppdaterad konkurrensklausul i anställningsavtalen

I samband med årsskiftet har Elmzell Advokatbyrå gjort en uppdatering av de arbetsrättsliga mallarna, med bl.a. en omarbetad konkurrensklausul och en ny klausul om återlämnande av egendom i anställningsavtalen, kompletterande instruktionstexter m.m. Den nya konkurrensklausulen har anpassats till ett helt nytt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK från december 2015. Konkurrensklausulen har dock utformats så att den kan användas både av företag som är direkt bundet av kollektivavtalet och av företag som inte är bundet av detta kollektivavtal eller som helt saknar kollektivavtal. Som förutsättning för att ta in en konkurrensklausul i anställningsavtalet gäller bl.a. att det i arbetsgivarens verksamhet finns företagshemligheter som det finns risk att arbetsgivaren skulle lida skada i konkurrenshänseende av om de röjs samt att den anställde har tillgång till eller får kännedom om företagshemligheter som denne kan använda på ett sätt som medför skada i konkurrenshänseende. Läs mer »

Nya mallar på gång

Avtalsrätt

Inom kort lanseras ett anslutningsavtal till aktieägaravtal. Vi arbetar även med att ta fram allmänna inköps- och leveransvillkor.

Bolagsrätt

Inom bolagsrätten arbetar vi med att ta fram mallpaket för fler varianter av fusion: dels omvänd fusion (dvs när ett moderbolag fusioneras ner i ett dotterbolag) och dels fusion mellan två bolag oberoende av ägarförhållande (t.ex. mellan två dotterbolag eller mellan två helt separata bolag). Mallpaketet för omvänd fusion beräknas lanseras inom någon vecka och paketet för fusion mellan två oberoende bolag senare i vår.

Artiklar om digitalisering på juristmarknaden

Digitalisering, effektivisering och affärsutveckling med hjälp av teknik är ett högaktuellt ämne. VQ har under det senaste året bl.a. medverkat och/eller det skrivits om VQ Legal som en del av digitaliseringen på juristmarknaden i dessa artiklar:

På vårt kommande VQ Forum, den 18 oktober 2016, kommer dessa frågor att diskuteras vidare under temat ”nytänkande” (reinvention and disruptive innovation). Mer information kommer inom kort, men boka gärna in datumet redan nu!

Läs hela nyhetsbrevet här »