1 februari 2016

Arbetsrättsliga uppdateringar

I samband med årsskiftet har Elmzell Advokatbyrå gjort en uppdatering av de arbetsrättsliga mallarna, med bl.a. en omarbetad konkurrensklausul och en ny klausul om återlämnande av egendom i anställningsavtalen, kompletterande instruktionstexter m.m.

Elmzell Advokatbyrå gör fortlöpande översyn av de arbetsrättsliga mallarna. Den största ändringen vid uppdateringen inför 2016 är att konkurrensklausulen i anställningsavtalen har omarbetats. Den tidigare mallen var baserad på ett kollektivavtal från 1969 angående begränsningar av konkurrensklausuler i tjänsteavtal. Den nya konkurrensklausulen har anpassats till ett helt nytt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK från december 2015, ”Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal”. Konkurrensklausulen i mallen har utformats så att den kan användas både av företag som är direkt bundet av kollektivavtalet och av företag som inte är bundet av detta kollektivavtal eller som helt saknar kollektivavtal. Möjligheten att använda konkurrensklausuler begränsas även av generella bestämmelser i 38 § avtalslagen.

Som förutsättning enligt kollektivavtalet för att ta in en konkurrensklausul i anställningsavtalet gäller att det i arbetsgivarens verksamhet finns företagshemligheter samt att det finns risk att arbetsgivaren skulle lida skada i konkurrenshänseende om företagshemligheterna skulle röjas och användas i konkurrerande verksamhet. Vidare ska den anställde i anställningen ha tillgång till eller få kännedom om företagshemligheter, samt att denne genom utbildning eller erfarenhet har möjlighet att använda företagshemligheterna på ett sätt som medför skada i konkurrenshänseende.

En konkurrensklausul ska inte ha längre bindningstid (d v s den tid efter anställningens upphörande som arbetstagaren inte får konkurrera med arbetsgivaren) än som svarar mot arbetsgivarens behov. En intresseavvägning ska göras och bindningstiden bör inte överstiga 9 månader, om tiden under vilken det finns risk för att företagshemligheterna utgör fara i konkurrenshänseende är kort. I andra fall bör bindningstiden inte överstiga 18 månader, om det inte finns särskilda skäl för detta. Det är vanligt förekommande med 6-12 månader. En förutsättning för klausulens giltighet är normalt att arbetsgivaren ersätter den f.d. anställde för inkomstförluster med upp till 60 % av den tidigare lönen.

Det vite som arbetstagaren ska betala vid brott mot konkurrensklausulen ska vara satt i rimlig relation till arbetstagarens lön. Normalt bör vitesbeloppet kunna sättas till sex (6) genomsnittliga månadsinkomster för varje avtalsbrott.

Vidare har anställningsavtalen fått en ny klausul om skyldighet att återlämna egendom i samband med anställningens upphörande.