6 oktober 2015

Nya mallar, uppdateringar och kunderbjudande VQ Forum – nyhetsbrev oktober 2015

Ta del av information om nya mallar och gjorda uppdateringar, ändringar och tillägg i malltjänsten samt kunderbjudande till VQ Forum.

Nytillkomna mallar

Under sommaren har avtalsrätten utökats med ytterligare en mall för aktieägaravtal. Den nya mallen avser aktieägaravtal för flera parter, där en av parterna innehar majoriteten av aktierna. Läs mer »

Vidare har IT-rättsdelen utökats med nya mallar för IT-underhåll på svenska respektive engelska – IT-underhållsavtal / IT Maintenance Agreement. Läs mer »

Ändringar och tillägg i mallarna

Tjänsten och mallarna däri utvecklas kontinuerligt och anpassas efter lagändringar, praxisändringar och inkomna synpunkter. Inom bolagsrätten och avtalsrätten har vi nyligen gjort följande uppdateringar och förändringar:

Slopat krav på redogörelse från den avgående revisorn och uppgift om skälet till att uppdraget upphört i förtid ska bifogas anmälan vid avregistrering eller byte av revisor på extra stämma. Läs mer »

Utökning av likvidationspaketet med alternativa möjligheter avseende skifteslikvidens beräkning samt ny tidpunkt för beslutets gällande. Läs mer »

Översyn av standardklausulen för sekretess och uppdatering av denna i enlighet med principen att alla mallar ska ha ett praktiskt fokus utifrån grundförutsättningen att de ska vara affärsmässiga och enkla för klienten/uppdragsgivaren inom företaget att förstå. Läs mer »

Nya mallar på gång

Inom kort kommer en ny avtalsmall för IT-support på svenska och engelska. Senare i höst lanseras också mallar för hantering av personuppgiftslagens olika frågeställningar.

Inom bolagsrätten arbetar vi med att ta fram mallpaket för fler varianter av fusion – dels omvänd fusion (dvs när ett moderbolag fusioneras ner i ett dotterbolag) och del fusion mellan två bolag oberoende av ägarförhållande (t.ex. mellan två dotterbolag eller mellan två helt separata bolag).

Fler varianter av aktieägaravtal kommer under hösten. Vi arbetar även med att ta fram allmänna inköps- och leveransvillkor.

Kunderbjudande VQ Forum

Du har väl inte missat specialerbjudandet för VQ Forum?

Den 21 oktober anordnar vi för sjätte året i rad en branschdag med fokus på strategiska frågor och utmaningar för jurister på Grand Hotel i Stockholm. Temat för årets konferens är affärsutveckling och innovation för jurister, med många intressanta talare och spännande ämnen utifrån de rådande förändringarna, med såväl möjligheter och utmaningar, som juristmarknaden står inför.

Mer information om VQ Forum »

Läs hela nyhetsbrevet »