2 oktober 2015

Skäl för revisors förtida avgång

Vid avregistrering eller byte av revisor på extra stämma har Bolagsverket tidigare krävt att en redogörelse från den avgående revisorn och uppgift om skälet till att uppdraget upphört i förtid ska bifogas anmälan. Bolagsverket har nu ändrat praxis och kräver inte längre av bolaget att dessa handlingar ska lämnas in tillsammans med anmälan om revisorsändring.

Bolaget ska dock fortfarande ange skälet till att revisorns uppdrag har upphört i förtid, t.ex. genom att någon av följande skrivningar inkluderas i anmälan: ”Bolagsstämman har beslutat att bolaget inte längre ska ha någon revisor” respektive ”Skälet till revisorsbytet är en överenskommelse mellan aktieägarna.”

Alla relevanta mallpaket i VQ Legal har uppdaterats så att det inte längre ska biläggas en redogörelse från revisorn utan att anmälan till Bolagsverket istället innehåller skrivningen ovan om skälet till revisorns förtida avgång.

Den avgående revisorn har däremot själv skyldighet att avge redogörelse och ange skälet till att uppdraget har upphört i förtid, även om bolaget inte längre behöver tillse att dessa handlingar bifogas anmälan. Skyldighet för den avgående revisorn att själv avge redogörelse följer av ABL.

Vid avregistrering av revisor är det viktigt att notera att beslutet måste anmälas till Bolagsverket innan räkenskapsåret har gått ut för att slippa kravet på revisionsberättelse till årsredovisningen.