11 november 2020

Nyhetsbrev november 2020

Årets tredje nyhetsbrev innehåller information om gjorda och kommande uppdateringar, lagändringar, nya dokumentpaket och andra nyheter i tjänsten.

Nyheter i tjänsten

Uppdaterade aktieöverlåtelseavtal

Samtliga aktieöverlåtelseavtal i VQ Legal har vidareutvecklats med bl.a. möjlighet att välja en eller flera säljare med anpassade skrivningar, automatiska korsreferenser för bilage- och klausulhänvisningar, mer avancerad köpeskillingsmekanik, mer tillträdesvillkor och garantier, möjlighet att kräva borgensåtagande eller tillträde till avtalet för säljarnas ägare i vissa fall samt en anpassad bilageförteckning utifrån angivna förutsättningar m.m. Läs mer »

Elektronisk underskrift av protokoll per capsulam

På förekommen anledning vill vi informera om att det vid elektronisk underskrift av protokoll per capsulam är viktigt att skriva under med e-signatur samma dag som protokollet är tänkt att dateras.

Om underskrift sker efter det angivna datumet menar annars Bolagsverket att protokollet är daterad den dag då den sista underskriften sker och dateras. Observera detta särskilt vid t.ex. emissioner, då teckningslistor och bankintyg inte får vara daterade innan beslutet.

Testamenten på engelska

Familjerätten i VQ Legal har utökats med engelska översättningar av alla testamenten. Dessa har lagts in som dubbelspråkiga dokument med mixad text på svenska och engelska. Läs mer »

Kommande uppdateringar

Lagändringar per 1 januari

Enligt ett nyligen framlagt lagförslag (prop 2019/20:194) kommer flertalet ändringar göras för att stärka minoritetsskyddet i aktiebolag per årsskiftet. I propositionen föreslås bl.a. att en särskild granskare eller minoritetsrevisor ska kunna utses av Bolagsverket utan att frågan först behandlas på en bolagsstämma. Det föreslås också att överkursfonden ska delas upp i en bunden och en fri överskursfond om betalningen för aktier som ges ut vid bolagsbildningen eller vid nyemission överstiger aktiernas kvotvärde. Läs mer »

Uppdateringar av intrångsbrev

Samtliga immaterialrättsliga intrångsbrev gås just nu igenom och uppdateras löpande, både på svenska och engelska, som en del av det årliga kvalitetssäkrings-arbetet av Wikström & Partners såsom ansvariga för innehållet i denna del.

Artiklar

Under sommaren och hösten har VQ och VQ Legal varit omnämnda i flertalet artiklar, t.ex. dessa:

Arbetsrätt i förändring – Advokaten nr 6, 2020

Vår samarbetspartner Jenny Hellberg på Elmzell Advokatbyrå (som står bakom det arbetsrättsliga innehållet i VQ Legal) intervjuades i Advokaten om det ökade intresset för arbetsrättsliga frågor och det ökade behovet av rådgivning. Läs mer »

Legal Tech: Moving from ideas to execution – Legal Business World

VQ-grundaren Helena Hallgarn ombads under hösten av Legal Business World att dela med sig av sin vision för legal tech. Hennes artikel på ämnet, “Legal Tech: Moving from ideas to execution”, publicerades i det senaste numret av tidskriften (Legal Business World No. 5, 2020). Läs mer »

Legal Tech-bolaget vädrar morgonluft – Affärsvärlden

VQ-grundaren Helena Hallgarn intervjuades även i senaste numret av Affärsvärlden om sin syn på intresset för och förväntningarna på ny teknik på juristmarknaden. Läs mer »

”Det bör absolut bli en större diversifiering bland juristroller” – Sharp Recruitment

VQ-grundaren Ann Björk intervjuades nyligen i Sharp Recruitments artikelserie om sin syn på innovation, digitalisering och alternativa karriärval inom juristbranschen, samt hur utvecklingen har gått framåt under de tio år som har gått sedan starten av VQ. Läs mer »

Läs hela nyhetsbrevet här »