9 november 2020

Lagändringar i ABL per den 1 januari 2021

Enligt ett nyligen framlagt lagförslag (prop 2019/20:194) kommer flertalet ändringar göras för att stärka minoritetsskyddet i aktiebolag per årsskiftet.

I propositionen föreslås bl.a. att en särskild granskare eller minoritetsrevisor ska kunna utses av Bolagsverket utan att frågan först behandlas på en bolagsstämma.  Det föreslås också att överkursfonden ska delas upp i en bunden och en fri överskursfond om betalningen för aktier som ges ut vid bolagsbildningen eller vid nyemission överstiger aktiernas kvotvärde. Beloppet ska kunna fördelas mellan de två fonderna och medel i den bundna överkursfonden ska kunna användas för fondemission. Den bundna överkursfonden ska kunna minskas på samma sätt som reservfonden.

Alla bolagsrättsliga dokumentpaket i VQ Legal kommer att uppdateras för att ta höjd för detta från årsskiftet.

Läs hela lagförslaget här: Proposition 2019/20:194