14 maj 2020

Uppdaterade aktieöverlåtelseavtal

Under våren har vi sett över och vidareutvecklat alla aktieöverlåtelseavtal i VQ Legal. Bl.a. har vi utökat såväl de svenska som engelska avtalen med en möjlighet att välja en eller flera säljare med anpassade skrivningar. Nu har vi tagit nästa steg i arbetet och utökat avtalen även med automatiska korsreferenser för bilage- och klausulhänvisningar, mer avancerad köpeskillingsmekanik, mer tillträdesvillkor och garantier, möjlighet att kräva borgensåtagande eller tillträde till avtalet för säljarnas ägare i vissa fall samt en anpassad bilageförteckning utifrån angivna förutsättningar m.m.

Läs mer om hur du hanterar korsreferenser här: Korsreferenser i VQ Legal Korsreferenserna är förinlagda i systemet baserat på den mest troliga numreringen, men eftersom avtalet blir olika beroende på angivna förutsättningar kan det skilja något. Därför rekommenderas att du först börjar med att uppdatera alla korsreferenser på en gång genom att klicka på Ctrl+A och F9 innan du påbörjar editeringen av avtalet.