26 mars 2020

Nyhetsbrev mars 2020

Årets andra nyhetsbrev innehåller bland annat nyheter om vidareutveckling och komplettering av dokumentpaket med anledning av de stora konsekvenser som företag drabbas av på grund av Coronaviruset. Vår ambition är att ständigt vara aktuella och relevanta, och vi har därför kompletterat och vidareutvecklat våra dokumentpaket för att möjliggöra beslut på distans i mycket större utsträckning än tidigare och med stöd för att korttidspermittera anställda.

Nyheter i tjänsten

Bolagsstämmor per capsulam

Inom bolagsrätten har vi avsevärt utökat möjligheten att genomföra sammanträden och beslutsfattande på distans via per capsulam-protokoll. Tidigare har denna möjlighet huvudsakligen funnits för styrelsemöten, men nu har vi kompletterat samtliga dokumentpaket med denna möjlighet även för bolagsstämmor.

I de fall aktieägarna är eniga behövs inte något egentligt sammanträde. Istället kan ett protokoll upprättas, som undertecknas av samtliga aktieägare, och som innehåller de beslut om vilka man är ense (per capsulam-beslut). Läs mer »

Korttidsarbete

Företag kommer från den 7 april få möjlighet att ansöka om stöd från staten för korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering), vilket innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden som orsakats av det nya coronaviruset COVID-19.

En förutsättning för stöd är att arbetsgivare uppfyller kraven för dessa och gör en ansökan till Tillväxtverket. Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka den 7 april, men tillämpas redan från den 16 mars. Det kommer att gälla under 2020.

En arbetsgivare kan få stöd i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader. Inom arbetsrätten har vi därför tagit fram ett helt nytt dokumentpaket innehållande avtal om korttidsarbete. Dokumentpaketet kommer snarast också i en engelsk variant. Läs mer »

Närmare information om förslaget om korttidspermittering återfinns här: Förslag om korttidspermittering

Uppdateringar av revisorsyttranden

Samtliga revisorsyttranden i tjänsten har uppdaterats enligt FARs Samlingsvolym Revision 2020. De ändringar som har gjorts avser främst mindre språkliga justeringar i yttrandena rörande apportemission, konvertering av konvertibler och kontrollbalansräkning.

Nytt dokumentpaket för inbördes testamente

Familjerätten i VQ Legal har utökats med ett nytt dokumentpaket för ett gemensamt testamente (s.k. inbördes testamente) mellan gifta makar som har samstämmiga önskemål om att ärva varandra.

Inom kort kommer fler varianter av testamente att lanseras samt även i engelska versioner.

Kommande uppdateringar

Vidareutveckling av aktieöverlåtelseavtalen

Under våren kommer vi att se över och vidareutveckla alla aktieöverlåtelseavtal i VQ Legal. Vi har redan nu utökat de svenska avtalen med en möjlighet att välja en eller flera säljare med anpassade skrivningar.

Vi kommer nu att göra motsvarande utökning för de engelska avtalen, samt därefter i olika steg framöver utöka med mer avancerad köpeskillingsmekanik, mer tillträdesvillkor och garantier, möjlighet att utse representant vid flera säljare, möjlighet att kräva borgensåtagande eller tillträde till avtalet för säljarnas ägare i vissa fall m.m. samt med automatiska korsreferenser för bilage- och klausulhänvisningar.

Om ni har några särskilda önskemål eller synpunkter tar vi tacksamt emot dessa så vi kan försöka få med dessa i vårens utvecklingsarbete.

Alla synpunktslämnare belönas med biobiljetter (gäller ett år framåt, så de ska förhoppningsvis snart gå att använda igen) eller Pocketogram för böcker, tidskriftsprenumeration eller delikatesspaket, så tveka inte att kontakta oss med dina idéer! Maila oss gärna på info@vqlegal.se.

10-årsjubileum

Den 17 mars var det 10 år sedan vi tog språnget och startade igång vår verksamhet i VQ med ambitionen att digitalisera juristbranschen. Det har varit tio fantastiska år och vi är så tacksamma för allt stöd och alla inspirerande kontakter under åren. En sammanfattning av vad som har hänt under det här decenniet med VQ hittar ni här: VQ celebrates its tenth anniversary

Läs hela nyhetsbrevet här »