24 februari 2016

Ny mall för aktieöverlåtelseavtal med simultan signing/closing

En ny mall för aktieöverlåtelse där undertecknande och tillträde sker samtidigt (dvs simultan signing/closing) har lanserats idag.

Sedan tidigare finns en mall för aktieöverlåtelse där undertecknande och tillträde sker vid olika tidpunkter (dvs där closing sker vid ett senare tillfälle än signing), vilken tidigare benämndes ”Aktieöverlåtelseavtal – standard”, men som nu har fått den nya rubriken ”Aktieöverlåtelseavtal – separat undertecknande och tillträde” för att särskilja mot den nya mallen. Båda dokumentpaketen innehåller aktieöverlåtelseavtal, tillträdesagenda samt utträdeshandling för styrelseledamöter.

Den nya mallen har även lanserats i en engelsk variant. Vidare finns en mall för en ren koncernintern aktieöverlåtelse på svenska och engelska. Det innebär att VQ Legal nu innehåller dessa sex mallar för aktieöverlåtelseavtal:

  • Aktieöverlåtelseavtal – separat undertecknande och tillträde
  • Aktieöverlåtelseavtal – simultant undertecknande och tillträde
  • Aktieöverlåtelseavtal – koncerninternt
  • Share Purchase Agreement – separat undertecknande och tillträde
  • Share Purchase Agreement – simultant undertecknande och tillträde
  • Share Purchase Agreement – koncerninternt

Se allt avtalsrättsligt innehåll i VQ Legal här »