1 februari 2023

Uppdaterade engelska anställnings- och avslutningsavtal

De engelska arbetsrättsliga avtalen i tjänsten har alla genomgått en revision och uppdaterats av TransLegal tillsammans med Elmzell avseende den engelska texten. Vidare har avslutsavtalen i tjänsten omarbetats så att de har slagits ihop till ett gemensamt avtal för både arbetsbristsituationer och andra situationer.

De två tidigare dokumentpaketen för avtal om anställnings upphörande (avslutsavtal) har slagits ihop till ett gemensamt. Istället för att ha två separata avtal för arbetsbrist respektive om anställningen sägs upp på grund av andra orsaker väljer man nu istället i frågeformuläret vilken av situationerna som är aktuell och, i förekommande fall, om arbetsgivaren har tagit initiativ till att anställningen ska upphöra.

Observera också att det engelska avtalet har ändrat namn från Termination Agreement till Employment Separation Agreement i samband med TransLegals och Elmzells genomgång av den engelska texten.