28 september 2022

Arbetsrättsliga uppdateringar per 1 oktober

Den 29 juni trädde ett antal ändringar i LAS med anledning av det nya arbetsvillkorsdirektivet i kraft. Samtliga anställningsavtal i VQ Legal uppdaterades därför i enlighet med detta med bland annat en bilaga till avtalen för att informera kring de bestämmelser som arbetsgivaren och arbetstagaren ska följa när någon av dem vill avsluta anställningsförhållandet. Nu den 1 oktober träder ytterligare ändringar i kraft som är relevanta för mallarna och därför föranlett uppdateringar i våra arbetsrättsliga dokument i VQ Legal.

Anställningsformen allmän visstidsanställning ersätts med den nya anställningsformen särskild visstidsanställning. Särskild visstidsanställning kan endast ingås för maximalt tolv månader till skillnad från dagens 24 månader med allmän visstid. Efter tolv månaders anställning övergår den automtiskt till en tillsvidareanställning. Det innebär således att en tidsbegränsad anställning kan snabbare övergå i en tillsvidareanställning. En anställd med en särskild visstidsanställning som sägs upp på grund av arbetsbrist får också företrädesrätt till återanställning i en särskild visstidsanställning redan efter nio månaders anställning (under de senaste tre åren).

Tillsammans med Elmzell Advokatbyrå som ansvarar för allt arbetsrättsligt innehåll i VQ Legal har vi därför upprättat ett nytt anställningsavtal i tjänsten för särskild visstidsanställning liksom dokumentation för upphörande av sådan anställning. Vidare har informationsbilagan till samtliga anställningsavtal och alla informationstexter och checklistor uppdaterats.

Andra ändringar som träder i kraft den 1 oktober rör bland annat begreppet ”saklig grund” vid uppsägning, som nu ersätts med ”sakliga skäl”, där avsikten är att göra skälen för uppsägning mer förutsägbara. Reglerna för anställning under tvist ändras också, så att anställningen upphör vid utgången av uppsägningstiden även om den anställde har ogiltigförklarat uppsägningen. Arbetsgivare som säger upp en anställd av personliga skäl ska därmed inte behöva betala lön under tiden som frågan avgörs i domstol. Turordningsreglerna ändras så att alla företag kan undanta tre medarbetare som har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. En ny regel införs som särskilt gäller bemanningsföretag, där anställda hos bemanningsföretag som varit placerad på samma driftsenhet hos ett kundföretag i minst 24 månader under en period om 36 månader, ska erbjudas tillsvidareanställning hos kundföretaget.

För frågor och mer information kan även Elmzell kontaktas direkt. Kontaktuppgifter Elmzell »