31 januari 2020

Uppdateringar av revisorsyttranden

Samtliga revisorsyttranden i tjänsten har uppdaterats enligt FARs Samlingsvolym Revision 2020.

De ändringar som har gjorts avser främst mindre språkliga justeringar i yttrandena rörande apportemission, konvertering av konvertibler och kontrollbalansräkning.