9 januari 2020

Nyhetsbrev januari 2020

Årets första nyhetsbrev innehåller bland annat nyheter i tjänsten, gjorda uppdateringar till följd av lagändringar från och med årsskiftet samt nya planerade dokumentpaket framöver m.m.

Nyheter i tjänsten

Förlängt anställningsskydd
Från och med den 1 januari 2020 har en anställd rätt att kvarstå i anställning fram till dess att han eller hon fyller 68 år, mot tidigare 67 år. Vidare har andra förändringar gällande äldre anställda införts, bland annat att saklig grund för uppsägning inte krävs och att uppsägningstiden inte är längre än en månad. Därför är det numera enklast att anställa personer som fyllt 68 år i en tillsvidareanställning, istället för som tidigare i en tidsbegränsad anställning (även om det fortfarande är möjligt att anställa på en tidsbegränsad anställning). Alla anställningsavtalen har justerats för att följa de nya reglerna om förlängt anställningsskydd. Vidare har två nya dokumentpaket tagits fram med anledning av att särskilda regler numera gäller vid uppsägning och avskedande och det inte längre är möjligt att lämna besked att en anställd ska lämna sin anställning vid utgången av den månad då han eller hon uppnår den s.k. las-åldern. 

Sänkt krav på aktiekapital i privata bolag
Den 1 januari sänktes kravet på det lägst tillåtna aktiekapitalet i privata bolag från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Alla bolagsrättsliga dokumentpaket i VQ Legal har därför gåtts igenom och uppdaterats där relevant.

Särskild underrättelse till aktieägarna vid indragning av aktier
Dokumentpaketen rörande minskning av aktiekapitalet har utökats med en särskild underrättelse till aktieägare. Denna underrättelse ska sändas till aktieägare vars postadress är känd för bolaget i det fallet att beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier fattas på bolagsstämma där inte alla aktieägare varit närvarande.

Uppdatering i konvertibel- och optionsvillkoren
Villkoren för konvertibler och teckningsoptioner har uppdaterats avseende konvertering och teckning vid konkurs och företagsrekonstruktion. Tidigare innehöll villkoren förbud mot påkallande av konvertering respektive teckning vid såväl konkurs som företagsrekonstruktion, men efter en praxis-ändring av Bolagsverket kan detta nu påkallas vid en företagsrekonstruktion. Observera dock att Bolagsverket kan komma att kräva ett skriftligt samtycke från rekonstruktören för att godkänna en konvertering/nyteckning under pågående företagsrekonstruktion.

Kommande uppdateringar

Fler familjerättsliga dokument
Före jul utökades VQ Legal med det nya rättsområdet familjerätt, med bland annat dokumentpaket för äktenskapsförord, samboavtal, framtidsfullmakt och medlåntagaravtal. Under våren kommer rättsområdet att utökas med testamente samt engelska översättningar av dokumentpaketen.

VQ Legal förändrar det juridiska arbetssättet

VQ Legal används idag av en stor mängd advokatbyråer, revisionsbyråer, bolagsjuristavdelningar, juristavdelningar inom myndigheter och andra små och stora företag för att underlätta och effektivisera det juridiska arbetet. Flera av er kunder har också glädjande nog nämnt VQ Legal som ett strategiskt verktyg för er verksamhet i intervjuer och andra sammanhang.

Under hösten lanserade vi ett antal filmer för att visa för de som inte själva har testat än hur VQ Legal förändrar arbetssättet genom sitt snabba och intelligenta sätt att skapa alla juridiska dokument som behövs för ett visst ärende på en och samma gång. Alla reklamfilmer samt en instruktionsfilm finns samlade på vår YouTube kanal.

Läs hela nyhetsbrevet här »