13 september 2019

Uppdatering av bolagsordningsförbehåll

Förbehållen avseende hembud, samtycke och förköp har uppdaterats med redaktionella ändringar i samtliga ärendepaket som innehåller bolagsordning i VQ Legal.

Klausulerna har förhandsgranskats av Bolagsverket.

Motsvarande uppdatering har även gjorts i samtliga aktieägaravtal som innehåller lydelsen för hembudsförbehållet direkt i avtalet.