14 mars 2018

Uppdateringar av revisorsyttranden

Samtliga revisorsyttranden i tjänsten har uppdaterats enligt FARs Samlingsvolym Revision 2018.

De ändringar som har gjorts avser främst mindre språkliga justeringar i yttrandena rörande fusion och kontrollbalansräkning.