19 februari 2018

Modernisering av avtals-inledningen

I de mer omfattande avtalen i tjänsten har det tidigare funnits en särskild ingress med benämningen ”Bakgrund / Whereas” och en A-C-punklista med en bakgrund till avtalet. Denna har nu ersatts med en vanlig numrerad avtalsrubrik och vanliga numrerade avtalsklausuler.

Anledningen till detta är att modernisera avtalen och tydliggöra att även bakgrundstexten ingår i avtalsinnehållet. I svensk rätt är ingressen ett viktigt stöd för att tolka avtalet (NJA 1993 s. 436 och Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2016 s. 171 f.) men för att undvika tvivel har vi valt att vara ännu tydligare och infoga även ingressen som avtalsinnehåll direkt. Benämningen ”Whereas” på engelska har även ändrats till ”Introduction”, för att tydligare visa på att avtalen är upprättade enligt svensk rätt och förekomma all eventuell diskussion kring vad som utgör avtalsinnehåll eller inte.

Denna ändring har även medfört om-numrering av samtliga klausul- och bilagehänvisningar i avtalen.