1 augusti 2017

Nya regler om registrering av verklig huvudman från den 1 augusti

Enligt en ny lag om registrering av verklig huvudman som träder ikraft den 1 augusti måste alla bolag som inte är börsnoterade anmäla vilken eller vilka fysiska personer som är bolagets verkliga huvudmän. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett bolag, eller en person till vars förmån någon annan handlar (såsom i bulvanförhållanden).

Syftet med den nya lagen är att öka insynen i fråga om ägande i och kontroll av företag för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism.

En verklig huvudman är en fysisk person som

  • på grund av innehav av aktier, direkt eller indirekt genom andra juridiska personer, ensamt eller tillsammans med närstående familjemedlemmar, kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i bolaget,
  • har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av bolagets styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare, eller
  • den som kan utöva motsvarande kontroll genom avtal med ägare, medlem eller bolaget själv, föreskrift i bolagsordningen, aktieägaravtal eller liknande.

Bolag måste dokumentera samt vid var tid kunna visa upp uppgifter om vem som är dess verkliga huvudman, samt omfattningen av och grunden för huvudmannens kontroll. Om verklig huvudman saknas eller om det inte finns tillförlitliga uppgifter ska bolaget istället kunna visa upp dokumentation om den undersökning som har gjorts.

En anmälan ska göras inom sex månader från lagens ikraftträdande. Även om det saknas en verklig huvudman ska det anmälas. Bolag som nybildas efter lagens ikraftträdande kommer att ha fyra veckor på sig att anmäla verklig huvudman. Om bolaget därefter får en ny verklig huvudman måste detta anmälas till Bolagsverket utan dröjsmål, vilket enligt förarbetena betyder att anmälan bör göras inom någon eller några dagar. Vid indirekt ägande ska även det/de mellanliggande juridiska personerna registreras.

Bolagsverket har rätt att förelägga vite till bolaget, VD och/eller styrelseledamot vid utebliven eller ofullständig anmälan.

Anmälan till Bolagsverket kommer att kunna göras via en e-tjänst från den 1 september.

För att underlätta hanteringen av verklig huvudman har vi i VQ Legal tagit fram ett dokumentpaket som ger stöd och dokument för styrelsebeslut, dokumentering av gjord undersökning och fullmakt för anmälan av verklig huvudman. Fullmakten kan ställas antingen till Bolagsrätt Sundsvall, som då sköter hanteringen kring anmälan och registrering via Bolagsverkets e-tjänst, eller till ett annat ombud.

Paketet för verklig huvudman kommer inom kort även i en dubbelspråkig version med engelsk översättning.