31 maj 2017

Vinstutdelning på extrastämma

Från och med i år behöver man inte längre skicka in stämmoprotokoll vid anmälan om vinstutdelning efter en extra bolagsstämma. Istället ska en företrädare skriva under anmälan med en försäkran om att beslutet är fattat med rätt förutsättningar.

Beslut om vinstutdelning fattas normalt på en årsstämma i samband med att resultaträkningen och balansräkningen fastställs, men det kan även fattas på en extra bolagsstämma. Ett sådant beslut om efterutdelning på extra bolagsstämma ska genast anmälas till Bolagsverket. Tidigare krävdes att en bestyrkt kopia av bolagsstämmoprotokollet skickades in tillsammans med anmälan, men detta behövs inte längre utan har istället ersatts av en försäkran i anmälningshandlingen.

Ärendepaketet för vinstutdelning på extrastämma i VQ Legal har därför uppdaterats, så att det inte längre listas att en bestyrkt kopia av stämmoprotokollet ska biläggas till anmälan samt med tillägg av en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan stämmer överens med det beslut som bolaget har fattat, och att medel motsvarande det belopp som anmäls i enlighet med aktiebolagslagen finns tillgängligt för vinstutdelning i det som återstår av det fria egna kapitalet som redovisades i bolagets senast fastställda balansräkning.

Observera att även återbetalning av aktieägartillskott – villkorat eller ovillkorat – betraktas som vinstutdelning i aktiebolagslagens mening och ska anmälas om det beslutats på en extra bolagsstämma.