22 maj 2017

Uppdaterade IT-avtal

De IT-rättsliga avtalsmallarna har uppdaterats med anpassning till avtalspraxis när det gäller bland annat rätten till data, personuppgiftsregleringar och säkerhetsföreskrifter.

En genomgång och uppdatering av IT-avtalen i VQ Legal har gjorts av Wikström & Partners. De uppdateringar som har gjorts avser främst anpassning till avtalspraxis. Avtalen har kompletterats med tydligare rubriker och skrivningar rörande ”Personuppgifter” och ”Säkerhetsföreskrifter”. Till avtalen har även en hänvisning till personuppgiftsbiträdesavtal i bilaga lagts till, som standard i IT-drift, IT-support och IT-underhåll samt som tillval till IT-konsulttjänster och IT-konsultuppdrag, där relevant. (Om man vill skapa ett sådant avtal att bilägga finns ett mallpaket för detta i VQ Legal under PUL-delen.) Regleringen om ”Personuppgifter” har även fyllts på med ett innehåll som innebär att regleringen täcker PUL:s minimumkrav för personuppgiftsbiträdesavtal.

I avtalen för IT-drift, IT-support och IT-underhåll har en reglering om ”Tillgång till data” lagts till, vilket även föranlett ett tillägg om just data i klausulen ”Avveckling av samarbete”.

I IT-konsulttjänst och IT-konsultuppdrag har regleringar om konkurrens- och värvningsförbud lagts till som möjliga tillval.

Samtliga IT-avtal har även anpassats något med hänsyn till att den nya dataskyddsförordning ska tillämpas från maj 2018 men är dock huvudsakligen fortfarande är skrivna med personuppgiftslagen som utgångspunkt.

Nya mallar på dataskyddsområdet kommer att tas fram och göras tillgängliga med början från årsskiftet 2017/18.