24 mars 2017

Uppdateringar av revisorsyttranden

Samtliga revisorsyttranden i tjänsten har uppdaterats enligt FARs Samlingsvolym Revision 2017.

De ändringar som har gjorts avser främst mindre språkliga justeringar samt klargörandet att revisorn är oberoende i förhållande till bolaget enligt god revisorssed.