23 januari 2017

Uppdaterade aktie- och rörelse-överlåtelseavtal

Avtalen rörande aktie- och rörelse-överlåtelser i VQ Legal har uppdaterats av expertgruppen, bl.a. avseende åtgärder före tillträdet.

Vid en allmän översyn av expertgruppen har dokumentpaketen rörande aktie- och rörelse-överlåtelser uppdaterats, där de största förändringarna är att de tidigare kapitlen om ”Säljarens övriga åtaganden” och ”Köparens finansiering” har flyttats tidigare i avtalen till ett nytt kapitel om ”Åtaganden före tillträdet”, att konsekvenser av att grundläggande åtaganden vid tillträdet inte följs har lagts till, att betydelsen av ”säljarens kännedom” och vilka som ska omfattas av denna vid garantikatalogen har förtydligats, att garantikatalogen har utökats med garantier som förhindrar värdeöverföring (”leakage”) vid fast köpeskilling samt att avtalens instruktionstexter har utökats.

Följande dokumentpaket har uppdaterats:

  • Aktieöverlåtelseavtal – koncerninternt
  • Aktieöverlåtelseavtal – separat undertecknande och tillträde
  • Aktieöverlåtelseavtal – simultant undertecknande och tillträde
  • Business Transfer Agreement – standard
  • Rörelseöverlåtelseavtal – standard
  • Share Purchase Agreement – koncerninternt
  • Share Purchase Agreement – separat undertecknande och tillträde
  • Share Purchase Agreement – simultant undertecknande och tillträde

Expertgruppen arbetar även med att ta fram ett aktieöverlåtelseavtal särskilt inriktat på fastighets-transaktioner, vilket beräknas lanseras under våren.