17 januari 2017

Nytt dokumentpaket för fusion mellan oberoende bolag

Bolagsrätten har utökats med ett nytt dokumentpaket för fusion av två helt oberoende bolag.

Genom fusionen övergår det ena bolagets samtliga tillgångar och skulder till det andra bolaget samtidigt som det första bolaget upplöses utan likvidation. Fusionen sker mot vederlag i form av nyemitterade aktier i det övertagande bolaget.

Dokumentpaketet innehåller bl.a. mallar för styrelseprotokoll, stämmoprotokoll och revisorsyttranden för både överlåtande och övertagande bolag, fusionsplan, brev till borgenärer, intyg om underrättelse av borgenärer, intyg att kända borgenärer saknas, ansökan om registrering av fusionsplan, ansökan om verkställighet av fusionsplan och anmälan om genomförd fusion.

Därmed finns det nu dokumentpaket för alla dessa olika fusions-situationer i VQ Legal:

  • Fusion av helägt dotterbolag
  • Fusion av koncernbolag (utan vederlag)
  • Fusion av moderbolag (omvänd fusion)
  • Fusion av oberoende bolag (med vederlag)

Paketen finns även i dubbelspråkiga varianter med mixad svensk och engelsk text.

Observera även tidigare nyhet rörande fusion om att Bolagsverket har infört en felaktig praxis och har börjat kräva att när VD skriver under ett intyg vid fusion, så måste personen ifråga vid sin underskrift ange att undertecknandet görs i egenskap av VD. Kravet på att VD ska ange att han undertecknar i egenskap är VD har inget stöd i lag, men kan trots det (felaktigt) resultera i ett föreläggande. Det är framförallt när styrelsen består av flera ledamöter, och en av dessa även är VD, som problem med handläggningen kan uppstå. Bolagsrätt Sundsvall har skickat in en generell skrivning till Bolagsverkets jurister som håller på att utreda frågan. Om föreläggande utfärdas i något ärende på grund av detta kan Bolagsrätt Sundsvall kontaktas för mer hjälp med information till Bolagsverket.