28 november 2016

Uppdaterade och utökade aktieägaravtal

Aktieägaravtalen har uppdaterats och utökats med bl.a. separat vite för konkurrens- och sekretess-åtaganden, ny arbetspliktsklausul och automatisk bilaga med aktielistning m.m.

Efter mycket uppskattade synpunkter från er användare har vi gjort en genomgång och uppdatering av samtliga aktieägaravtal (både svenska och engelska och både tvåparts- och flerparts-varianterna) i VQ Legal.

Flerpartsavtalen har nu utökats med en automatiskt skapad bilaga som listar parternas aktieinnehav samt tillägg av en arbetspliktsklausul, dvs inlösenrätt för övriga om en parts anställning upphör.

Vidare har samtliga inlösenklausuler utökats med en rätt för de inlösenberättigade parterna att välja att avstå från inlösen om de anser att priset blir för högt. Inlösenklausulerna har även fått förtydliganden kring vilken parts aktier som avses vid inlösen och beräkning av pris m.m.

I alla avtal har det även lagts till en möjlighet till separat vite för brott mot konkurrens- och/eller sekretess-bestämmelserna, utöver den generella vitesbestämmelsen.

I samband med uppdateringen har vi även efter TransLegals avstämning ändrat begreppet redemption till buy-out vid inlösen i de engelska avtalen. Detta då redemption syftar på när bolaget löser in sina egna aktier, inte när en annan aktieägare tvingar fram ett inlösenförfarande för att därigenom förvärva motpartens aktier.