29 november 2016

Arbetsrättsliga uppdateringar

Anställningsavtalen har uppdaterats bl.a. avseende bestämmelserna om immaterialrätt, bonus, avgångsvederlag och pensionsförmåner, samt med utökade instruktionstexter m.m.

Elmzell Advokatbyrå gör fortlöpande översyn av de arbetsrättsliga dokumentpaketen. Den största ändringen vid den senaste uppdateringen av anställnings- och avslutsavtalen är den utökade immaterialrättsliga klausulen, samt uppdateringar av bonusklausulen och klausulerna rörande pensionsförmåner och avgångsvederlag i anställningsavtalen.

Avseende bonus ges två alternativ i anställningsavtalen. Den ena regleringen hänvisar till ett bonusprogram, som läggs som en bilaga till avtalet. I det andra alternativet hänvisas också till ett bonusprogram men som inte läggs som en bilaga till avtalet. Dessutom anges uttryckligen att bonusen är diskretionär, vilket innebär att den ensidigt kan ändras eller dras in av arbetsgivaren. Observera, att om bonusprogrammet läggs som en bilaga till anställningsavtalet, bör det av programmet framgå att de angivna villkoren för bonus endast gäller för det räkenskapsår som anställningsavtalet ingås. Om så inte görs, blir de då gällande bonusvillkoren en del av anställningsavtalet som inte utan den anställdes godkännande kan ändras av arbetsgivaren.

Avseende pensionsförmåner har dessa klausuler utökats med möjlighet att ange att premiebefrielseförsäkring och försäkring vid långvarig sjukdom ska tecknas inom ramen för pensionsavsättningarna eller i tillägg till pensionsavsättningarna.

Vidare har ordningen på bestämmelserna i anställningsavtalen ändrats något, där t.ex. skrivningar om avgångsvederlag i VD-avtalet har fått en ny egen rubrik och fler varianter på avräkning.