23 september 2016

Nytt mallpaket för fusion av koncernbolag

Bolagsrätten har utökats med ett nytt mallpaket för fusion av två bolag som ingår i samma koncern, men som inte är moder/dotter-bolag utan t.ex. två systerbolag.

Genom fusionen övergår det ena bolagets samtliga tillgångar och skulder till det andra bolaget samtidigt som det första bolaget upplöses utan likvidation. Fusionen är vederlagsfri, dvs samtliga aktieägare samtycker till att inget vederlag ska utgå då bolagen ytterst ingår i samma koncern.

Dokumentpaketet innehåller bl.a. mallar för styrelseprotokoll, stämmoprotokoll och revisorsyttranden för både överlåtande och övertagande bolag, fusionsplan, brev till borgenärer, intyg om underrättelse av borgenärer, intyg att kända borgenärer saknas, ansökan om registrering av fusionsplan och ansökan om verkställighet av fusionsplan.

Mallpaket finns även i en dubbelspråkig variant med mixade dokument på svenska och engelska.

Vi arbetar nu vidare med att ta fram ett mallpaket för fusion mellan två helt separata bolag.