26 augusti 2016

Uppdaterade revisorsyttranden

En översyn har gjorts av samtliga revisorsyttranden för att uppdatera dessa enligt FARs senaste rekommendationer.

Samtliga revisorsyttranden i alla bolagsrättsliga mallpaket har uppdaterats och ändrats enligt FARs senaste rekommendationer, med bl.a. tillägg om att revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har ett allsidigt system för kvalitetskontroll.

Yttranden avseende apportegendom (vid nybildning enligt 2 kap 9 § ABL samt vid emissioner enligt 13 kap 8 § resp 23 § ABL) har även utökats med tydligare krav på redovisning av vilken värderingsmetod som har använts av stiftarna respektive styrelsen, att om det funnits särskilda svårigheter att uppskatta värdet ska detta anmärkas samt att tydliga upplysningar ska lämnas om förpliktelser eller särskilda emissionsvillkor enligt 2 kap 5 § andra stycket punkt 1-3 och 5 ABL.

Vidare har alla yttranden över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser i alla mallpaket fått tillägg så att det framgår vilken exakt period som redogörelsen och revisorsgranskningen avser samt har syftet med granskningen ändrats från att uppnå ”rimlig” säkerhet till ”begränsad” säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller några väsentliga felaktigheter.