1 april 2015

Utökning av mallpaketen för konvertibler och teckningsoptioner

Mallpaketen för emission av konvertibler respektive teckningsoptioner har utökats med ytterligare funktionalitet till att omfatta olika konverterings- och nytecknings-perioder.

Mallarna har utökats med valmöjligheten att ange helt valfria datum för konverterings- respektive nyteckningsperioden i tillägg till möjligheten att ange startdatum från registrering av emissionsbeslutet vid Bolagsverket.

De nya tilläggsskrivningarna är införda i beslutsbilagan till styrelse- och stämmoprotokollen, konvertibelvillkoren respektive optionsvillkoren, de konvertibla skuldebreven och anmälan till Bolagsverket.