18 februari 2015

Ändringar och tillägg inom bolagsrätten – nyhetsbrev, februari 2015

I det första nyhetsbrevet för 2015 kan du ta del av information om nya mallar, uppdateringar, seminarium om VQ Legal bakom kulisserna, årets VQ Forum och mycket mer.

Ändringar och tillägg inom bolagsrätten

Tjänsten och mallarna däri utvecklas kontinuerligt och anpassas efter lagändringar, praxisändringar och inkomna synpunkter. Inom bolagsrätten har vi nyligen gjort följande uppdateringar och förändringar:

Stämmoprotokoll

Eftersom det i praktiken inte är stämman som utser protokollförare, utan ordföranden (se 7 kap 48 § första stycket ABL), har inledningsparagrafen i stämmoprotokoll justerats något till följande skrivning:

”Stämman öppnades av [Namn] som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.”

Group Of Business People Listening To A Speech

För stämmans behörighet har intelligensen i ärendepaketen utökats med olika skrivningar beroende på om kallelse har skett eller inte. Om någon kallelse inte har skett, men samtliga aktieägare är närvarande och överens, blir lydelsen i behörighetsparagrafen i stämmoprotokollen numera följande:

”Då samtliga aktier var representerade vid stämman förklarade sig stämman beslutsför.”

Tilldelningsinstruktion vid företrädesemission

Tilldelningsinstruktionen vid företrädesemission där bolaget har flera aktieslag eller emitterar flera aktieslag har justerats i enlighet med den praxis som har utvecklats på marknaden. Numera har instruktionen följande lydelse:

För det fall inte samtliga aktier tecknats med primär företrädesrätt ska tilldelning ske till den som tecknat aktier med subsidiär företrädesrätt, oavsett om tecknaren var aktieägare vid beslutet eller inte och, vid överteckning, i förhållande till den subsidiära företrädesrätt som var och en utnyttjat vid teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Läs hela nyhetsbrevet »

Vill du få vårt nyhetsbrev direkt på mail framöver? Anmäl dig via formuläret längst ned på sidan.