9 december 2014

Nytillkomna mallar och användarforum – nyhetsbrev, december 2014

Nyheter från VQ Legal: nya mallar, uppdateringar, information om en arbetsrättslig praxisändring, kurs i avtalsskrivning med kontraktssimulator, användarforum m.m.

Nytillkomna mallar
Under året har ett flertal nya mallar lanserats, bl.a. ett omfattande aktieöverlåtelseavtal i både svensk och engelsk variant, engelska mallar inom IT-rätten samt nya mallar inom arbetsrätten för upphörande av olika former av anställning. Utökningen har fortsatt under hösten och sedan vårt senaste nyhetsbrev har dessa mallar tillkommit:

  • Inkråmsöverlåtelseavtal / Business Transfer Agreement – avtal avseende en mellanstor rörelseöverlåtelse där endast tillgångar, inte skulder, överlåts. Mallen finns i både svensk och engelsk variant.
  • Aktieägartillskott – i både villkorad och ovillkorad variant och för olika sätt att tillskjuta tillskottet.
  • Åtagande om konkurrensförbud / Non-Competition Undertaking – separat förbindelse om att inte bedriva konkurrerande verksamhet att använda vid förhandlingar inför förvärv eller samarbetsdiskussioner.
  • Åtagande om värvningsförbud / Non-Solicitation Undertaking – separat förbindelse om att inte anställa eller förmå någon anställd eller kund att förändra sin affärsmässiga relation med ett bolag.
  • Inom bolagsrätten har paketet för bifirma utökats till att avse såväl nyregistrering som ändring och avregistrering av bifirma.

Kommande mallar
Inom avtalsrätten har vi flertalet nya mallar på gång, bl.a. aktieägaravtal i olika varianter samt ett koncerninternt rörelseöverlåtelseavtal på svenska och engelska.

Inom IT-rätten kommer det inom kort att lanseras två nya mallar för supportavtal respektive underhållsavtal.

Användarforum
Vi kommer under våren att inrätta ett användarforum för att samla några engagerade användare som vi kan ha som bollplank för vidareutvecklingen av tjänsten. T.ex. för att stämma av utvecklingsidéer med och se till att vi fångar upp tankar från den praktiska användningen ifrån.

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att ingå i VQ Legals användarforum:

info@vqlegal.se eller tel 0768-649 225

Läs hela nyhetsbrevet »