24 november 2014

VQ Legal utökad med ny mall för rörelseöverlåtelseavtal på engelska

Avtalsrätten har utökats med ett omfattande Business Transfer Agreement, dvs inkråmsöverlåtelseavtal på engelska.

Dokumentpaketet innehåller utöver avtalsmallen även en mall för tillträdesagenda samt kompletterande köpebrev för fastigheter.

Mallen är en översättning av det svenska rörelseöverlåtelseavtal som lanserades tidigare i år.

Precis som övriga mallar inom VQ Legal är avtalet skapat med ett praktiskt fokus utifrån grundförutsättningen att det ska vara affärsmässigt och enkel för klienten/uppdragsgivaren inom företaget att förstå.

Mallarna kan därför i vissa fall upplevas som annorlunda till sin utformning, då vi har haft ett uttalat mål att förenkla språket och inte ta med skrivningar och klausuler som inte fyller någon funktion utöver redan gällande svensk rätt.

Till exempel undviks tilläggsklausuler som härstammar från anglosaxiska avtal. Avtalet innehåller av samma skäl ingen inledande definitionskatalog. För att göra avtalet mer lättläst har vi valt att istället använda beskrivande text och att placera definitioner i samband med att ett begrepp förekommer första gången i avtalet.