1 augusti 2014

Uppdaterade bolagsrättsmallar enligt lagändringar den 1 augusti 2014

Idag, den 1 augusti, träder nya regler i aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen i kraft. Bolagsrättsmallarna i VQ Legal har därför uppdaterats för att motsvara de nya reglerna.

De nya reglerna inom bolagsrätten innebär främst förenklingar, såsom t.ex. följande:

● Kravet på att stiftare och likvidatorer ska vara bosatta inom EES försvinner.

● Det behövs inte längre någon justeringsman för stämmoprotokoll när ordföranden eller protokollföraren ensam, eller de två tillsammans, företräder alla aktier.

● Privata aktiebolag behöver inte längre upprätta någon arbetsordning eller instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören eller andra organ som styrelsen utsett.

● Kravet på att sända in teckningslistor vid emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ersätts med en försäkran om att teckning har skett i enlighet med emissionsbeslutet i anmälan till Bolagsverket. Vid emissioner kan det beslutas att teckning av aktier, teckningsoptioner och konvertibler får göras genom betalning, istället för genom teckning på teckningslista.

● Vid registrering av bifirma behöver inte längre styrelseprotokollet med beslutet skickas in till Bolagsverket utan kan ersättas av en försäkran.

Därutöver ändras kraven vid minskning för återbetalning till aktieägarna utan att aktier dras in, så att det belopp som ska återbetalas per aktie samt den tid inom vilken återbetalningen ska göras uttryckligen måste anges.

Mer information om ändringarna finns här:

SFS 2014:539 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

SFS 2014:545 Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)