3 februari 2014

Föreslagna ändringar i aktiebolagslagen – nyhetsbrev, januari 2014

Föreslagna förenklingar i aktiebolagslagen samt utökning av IT-rättsområdet i VQ Legal.

Föreslagna förenklingar i aktiebolagslagen

I Lagrådsremiss: Förenklingar i aktiebolagslagen föreslås ett antal förenklingar för aktiebolag. T.ex. föreslås slopade krav på skriftlig arbetsordning i privata aktiebolag och på justeringsman för stämmoprotokoll om ordföranden äger eller företräder samtliga aktier i bolaget, samt att kravet på suppleant i styrelsen endast ska gälla om styrelsen består av en ensam ledamot. Det föreslås också förenklingar i förfarandet för att minska aktiekapitalet och en utvidgning av möjligheterna att teckna nya aktier genom betalning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014 och i sådant fall kommer mallarna i VQ Legal att uppdateras i enlighet med förenklingarna per detta datum. Vi återkommer med mer information om detta framöver.

IT-rättsmallar

Under vintern har det nya rättsområdet IT-rätt lanserats med bl.a. olika konsultavtal, projektavtal, driftavtal och avsiktsförklaring. Inom kort kommer även engelska varianter av befintliga avtal att lanseras. Vi kommer även att under våren utöka med IT-avtal inom områden som förvaltning, helpdesk och dokumentation rörande PUL m.m.

Läs hela nyhetsbrevet »