5 juni 2011

Praktiska frågor vid per capsulam-protokoll

Vid sammankomster som sker per capsulam krävs inte att det utses någon ordförande på mötet/stämman. För registrering vid Bolagsverket krävs det dock att det anges vem som är ordförande och att denne skriver under protokollet, vilket i annat fall kan föranleda föreläggande från Bolagsverket om detta inte finns med.

För att underlätta registrering hos Bolagsverket har vi därför valt att följa Bolagsverkets praxis vid utformningen av styrelseprotokoll per capsulam. Därför har även dessa protokoll uppgifter om val av ordförande samt information vid underskriften av protokollet med tillägget ”(ordförande)” efter ordförandens namn. Vi har dock valt en skrivning, där vi inte uttryckligen utser en ordförande på styrelsemötet. Istället utser vi styrelsens ordförande till protokollförare och låter samtliga ledamöter justera protokollet.