11 december 2018

Nyhetsbrev december 2018

Årets sista nyhetsbrev från VQ Legal är här med bl.a. information om nya dokumentpaket och gjorda och kommande uppdateringar i tjänsten, artiklar om VQ Legal som en del av den pågående utvecklingen i juristbranschen m.m. samt en önskan om en riktigt god jul till er alla.

Nya och utökade dokumentpaket för konvertibler och teckningsoptioner
VQ Legals bolagsrättsdel har utökats med ett nytt dokumentpaket för att genomföra aktieteckning genom utnyttjande av utgivna teckningsoptioner samt ett nytt dokumentpaket för att genomföra utbyte av konvertibler till aktier. Båda dokumentpaketen finns även i dubbelspråkiga varianter med mixad svensk och engelsk text.

Vidare har dokumentpaket för aktieteckning på grund av teckningsoptioner utökats med dokument för teckningslista och bifogade handlingar, för att ge er möjlighet att skapa ett komplett ärende trots att dessa inte behövs för registreringen.

Uppdaterade samtyckesförbehåll

Bolagsverket har ändrat sin praxis avseende kombinerade förbehåll i bolagsordningar. Vi har därför justerat skrivningen i samtyckesklausulen något i det fall den kombineras med en förköpsklausul. Läs mer »

Ändrad skrivning om ansvarsfrihet i årsstämmoprotokollen

Beslutspunkten om ansvarsfrihet för styrelsen i årsstämmoprotokollen i samtliga bolagsrättsliga dokumentpaket i VQ Legal har ändrats från att ”styrelsen” beviljades ansvarsfrihet till att ”styrelsens ledamöter” beviljades ansvarsfrihet. Detta på grund av att beslutet ska avse de individuella ledamöternas förvaltning.

Krav på försäkran och underskrift på samma sida i BV-anmälan

Bolagsverket har infört nya krav på anmälningar innebärande att intygsförsäkran och underskriften måste vara på samma sida för att godkännas. Så var noga med att se till att inte underskriften hamnar på en egen sida när du skapar anmälningshandlingar i tjänsten.

På förekommen anledning vill vi även påpeka att ombud inte ska ange sitt eget organisationsnummer vid anmälan till Bolagsverket utan bara eventuellt depositionskontonummer. Det enda organisationsnummer som ska anges i anmälan är kundens (det bolag som anmälan avser). Saknar man depositionskontonummer lämnar man den rutan tom.

Uppdaterad klausul om värvningsförbud i anställningsavtalen

Anställningsavtalen i VQ Legal innehåller möjlighet att lägga in ett förbud att värva anställda till annan konkurrerande verksamhet.

Klausuler om värvningsförbud har tidigare ofta haft bindningstider upp till två år men Arbetsdomstolen har i oktober 2018 klargjort att en sådan klausul får ha en bindningstid om högst 6 månader. Vi har därför uppdaterat samtliga anställningsavtal i enlighet med detta. Läs mer »

Uppdaterade IT-avtal

Samtliga IT-avtal i VQ Legal (såväl de svenska som de engelska) har uppdaterats med ett anpassat personuppgiftsbiträdesavtal som bilaga och med uppdaterade regleringar enligt dataskyddsförordningen, framförallt vad gäller anlitande av underleverantör samt uppdatering av personuppgiftsregleringen. Dessutom har ansvarsbegränsningen ökats beloppsmässigt eftersom den nu inkluderar ansvar för brister i hantering av personuppgifter.

Avseende den nya bilagan med biträdesavtal, så följer den i stort personuppgiftsbiträdesavtalet som finns under dataskydds-delen i VQ Legal men med en balanserad utformning, med vissa formaliaändringar och vissa juridiska skillnader. De juridiska skillnaderna är framförallt ett resultat av att detta är en bilaga och inte ett fristående biträdesavtal. Till biträdesavtalen har det även tagits fram instruktioner som underbilagor.

Kommande uppdateringar

Begreppet firma ersätts av företagsnamn

Från och med den 1 januari 2019 kommer begreppet ”firma” att ersättas av ”företagsnamn”. Alla relevanta dokument och dokumentpaket i VQ Legal kommer därför att gås igenom och uppdateras i enlighet med detta.

Nytt konsultavtal

Inom avtalsrätten kommer ett konsultavtal att lanseras inom kort. Det kommer vara ett fristående, integrerat, allmänt konsultavtal som kompletterar de särskilda konsultavtal som redan finns för IT-uppdrag under IT-rättsdelen.

Save the date för 10-årsjubilerande VQ Forum

Boka redan nu in årets branschdag med fokus på strategiska frågor och utmaningar för jurister den 17 oktober 2019 på Grand Hôtel i Stockholm. Då har vi tio-årsjubileum och kommer att dra på extra med både talare och större mingel och festligheter på kvällen.

Läs hela nyhetsbrevet här »