16 april 2015

Ny mall för underrättelse vid företrädesrättsemission

Samtliga nyemissionspaket och paketen för emission av teckningsoptioner och konvertibler har utökats med en mall för särskild underrättelse till aktieägare.

När ett beslut om företrädesemission fattas på bolagsstämma där inte alla aktieägare varit närvarande, eller om beslutet är fattat av styrelsen, ska en särskild underrättelse om beslutet genast sändas till aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

Det är viktigt att underrättelsen skickas i direkt anslutning till beslutet, då det får påverkan på teckningstider. Vid en företrädesemission får teckningstiden inte understiga två veckor, vilket räknas från tidpunkten för underrättelsen om beslutet (eller om samtliga aktieägare varit företrädda på den stämma som har beslutat om nyemissionen, från tidpunkten för beslutet).