23 april 2015

Ny mall för aktieägaravtal

Avtalsrätten har utökats med en ny mall för aktieägaravtal. Mallen avser ett tvåparts-förhållande med jämbördiga parter, där parterna äger hälften av aktierna vardera.

Mallen innehåller alternativ för om parterna är fysiker eller juridiska personer samt många anpassningsmöjligheter med olika handlingsalternativ vid oenighet i viktiga frågor (”dead-lock”), olika värderingsmetoder vid inlösen, möjlighet till inlåsningsperiod (”lock-up”), vinstdisposition, avtalstid m.m.

Framöver kommer fler varianter av aktieägaravtal för flera parter och med olika ägarförhållanden att lanseras i VQ Legal.